Udvikling af politiske mærkesager - Kommunalvalget 19. november 2017

Ny politisk kultur – nye politiske arbejdsformer i Rødovre Kommune

Demokratisk omstilling og udvikling / Ny politisk kultur / Nye politiske arbejdsformer

Skab modet til at nytænke demokratiet i Rødovre anno 2017. Og involvér mange i det. Lav politik på nye måder. At udvide og dermed styrke det repræsentative demokrati ved at involvere flere i politikudvikling – reel borgerinddragelse, hvor almindelige borgere gives reel medindflydelse på byens udvikling. Væk fra de traditionelle ”borgermøder”, som holdes af pligt og som giver information (og frustration), men ikke medindflydelse og værdi.  Flere ved mere - involvér almindelige borgere, virksomheder, organisationer, fagfolk  m.fl. Fordi det giver bedre beslutningsgrundlag, bedre beslutninger og bedre løsninger. Mere dialog, mod, kommuni­ka­tion, åbenhed og gennemsigtighed – og medindflydelse i politiske beslutningsprocesser. Brug konkrete erfaringer fra andre kommuner, der har succés med det.

• Øge åbenhed og dialog – det er forudsætning for et velfungerende (lokal)demokrati

• Sæt konkrete demokrati-eksperimenter i gang, som i andre kommuner. Kommunen har for år tilbage iværksat ”Demokratisk Laboratorium” – giv det konkret indhold. Fx et ”Borgernes Byråd”

• Nedsæt et permanent Ungeråd (+ evt. en unge-borgmester, som fx i Aarhus) til rådgivning af kommunalbestyrelsen i politiske sager, der vedrører unge. Mere end halvdelen af landets kommuner har et ungeråd. Fremtiden er de unges…

• Udvikling af konkret kommunalpolitik og indsatser – flere ved mere - nedsæt midlertidige udvalg (pgf 17.4-udvalg) med deltagelse af borgere og politikere på konkrete opgaveområder (fx a la Gentofte Kommune, stor succés her)

Live-streaming af møder i kommunalbestyrelsen 

Borgerdrevne forslag – få det op at køre - vis at ordningen med borgerdrevne forslag er efterspurgt af politikere og forvaltning, af værdi for politik- og demokratiudvikling. Sæt grænsen ned for antallet af de krævede stemmer, antallet 1.305 er for højt (i Albertslund kræves fx 672 stemmer, svarende til hvad et mandat i kommunalbestyrelsen ”koster”).

• Reducér antallet af udvalgsmøder, og involvér flere aktører i møderne

• Alle kommunalbestyrelsesmedlemmer skal facilitere X antal borgermøder, - ud at mødes med borgerne, tale selv, ikke kun forvaltningen

Å-baggrund:

Alternativet ønsker et Danmark med en dynamisk og involverende politisk kultur. En kultur, som kan bygge en demokratisk bro mellem borgerne og de folkevalgte.

Alternativet ønsker at fremme en ny politisk kultur, der er langt mere gennemsigtig, ærlig og lyttende end den nuværende. En kultur, som det er nemmere for alle at deltage i, uanset om man har lyst til at indgå i partipolitisk arbejde eller ej, og hvor borgere får præsenteret de politiske mellemregninger og ikke blot resultaterne.

Et velfungerende og dynamisk demokrati afhænger af et ægte, folkeligt engagement og hviler på fællesskabet. Hvis vi skal gennemføre de tiltag, der er nødvendige for at lave en bæredygtig omstilling, har vi brug for befolkningens opbakning og tro på, at deltagelse og engagement i politik nytter.

Befolkningens tillid til de folkevalgte er på et historisk lavt niveau, og aldrig har så få danskere været medlem af et politisk parti. Afstanden mellem de folkevalgte politikere og befolkningen bliver større og større. Alternativets Demokratipakke I og Demokratipakke II.

 

Indfør Whistleblower-ordning for alle ansatte i Rødovre Kommune

En ordning der sikrer de kommunalt ansatte en særlig fortrolig kanal, hvor de – anonymt - kan indberette ulovlig forvaltning, kritisabel praksis og grove forsømmelse. En uafhængig instans skal have til opgave at vurdere og afveje den enkelte indberetning, herunder hvorvidt der skal igangsættes en undersøgelse.

Instansen skal stå for eventuelle undersøgelser med inddragelse af relevante myndigheder, parter og personer, ligesom den skal afgive udtalelser til kommunen og følge op på eventuelle ulovligheder

og forsømmelser mv. Desuden afgiver den årligt en beretning om instansens arbejde.

 

Whistleblower-ordning findes bl.a. i Region Hovedstaden og i Københavns Kommune.

Å-baggrund (del af Demokratipakke II):

Et middel i målet om at skabe et mere åbent og gennemsigtig folkestyre, et mere åbent og ærligt samfund.

 

Åbenhed er en forudsætning for et godt, meningsfuldt og velfungerende demokrati, hvor borgerne kan have tillid til det politiske system og magthaverne. Omvendt fører mørklægning og lukkethed – fx indførelsen af offentlighedsloven og den begrænsede åbenhed om partistøtte – til mistillid, usikkerhed og politikerlede, fordi det begrænser borgernes mulighed for indsigt og viden.

En whistleblower-ordning er et blandt flere konkrete forslag, som kan bidrage til at skabe en mere åben offentlig sektor, en mere gennemsigtig forvaltning og et mere transparent politisk system i Danmark.

 

 

 

 

Styrke iværksætteri i Rødovre

 

Mere opbakning til at starte egen virksomhed, understøtte iværksættere og nye virksomheder, mere hjælp til iværksættere, rådgivning, netværk, kurser, kontorplads, fællesforum…

Social-økonomiske virksomheder – fx ifm Genbrugsstationen, genbrug og evt. istandsættelse af noget af al det ”guld”, der køres til affaldscontainerne.

Å-baggrund (fra partiprogrammet):

Der er brug for en langt stærkere samfundsnyttig iværksætter- og selvstændighedskultur i Danmark.

Vi skal blive langt bedre til at gribe de muligheder, vi har for at sætte i værk. Uanset om det er

alene eller sammen med andre. Hvorfor er de etablerede virksomheder det offentliges foretrukne

partnere? Lad os give håb for de mindre, nystartede iværksættere. Lad os vise, at der er plads til nytænk

Alternativets ambition er, at Danmark skal være foregangsland for bæredygtigt iværksætteri og skabelsen

af nye arbejdspladser.

 

Alternativet vil arbejde for at udvikle en stærk og bæredygtig iværksætterkultur i Danmark

Det offentlige system skal i langt højere grad skal være i stand til at understøtte iværksættere og nye virk-

somheder. I Alternativet mener vi at en entreprenant kultur skal indarbejdes og være en naturlig del af undervisningen eller indstillingen i alle fag og ikke kun optræde som et særskilt iværksætterfag.

 

Undervisningen skal sikre, at elever og studerende bliver beriget med indsigt og viden, opnår modet

til at handle og tilegner sig færdigheder, der sætter dem i stand til at omdanne potentiale til konkrete

bæredygtige løsninger og frugtbare forretningsidéer. Green Labs…

 

Alternativets Iværksætterpakke: Et entreprenant Danmark – færre forhindringer, flere muligheder

 

Ordning med ”Medlemsmandat” for Alternativets medlemmer af Kommunalbestyrelsen

 

 

I tilfælde af tvivl om politisk standpunkt i en politisk sag skal alle medlemmer af Alternativet med bopæl i Rødovre spørges til råds. Det kan ske via en digital løsning. Medlemmerne bestemmer hvad Alternativets folkevalgte kommunalpolitikere skal stemme.

 

Å-baggrund:

 

Ordningen med Medlemsmandat er indført for Alternativets folketingsgruppe. Det er indtil nu brugt to gange – første gang ved Folketingets stillingtagen til blasfemiparagraffen, og senere ved en afstemning om sikring af huse. Her blev partiets 11.000 medlemmer spurgt til hvad Alternativet skulle stemme i folketingssalen.

 

Alternativet ønsker at afprøve og udvikle nye udfoldelsesmåder for vores demokrati, så det bliver mere direkte og inddragende. Medlemsmandatet, at lade medlemmerne bestemme ved tvivl blandt de folkevalgte, skal understrege at Alternativet tager det involverende demokrati alvorligt.

 

 

Rødovre og verdenen – FN’s 17 verdensmål

 

Mål som sætter en retning for klodens bæredygtige udvikling udvikling – socialt, økonomisk og miljømæssigt. Også i Rødovre.

Lav målrettet arbejde i Rødovre Kommune på at opfylde verdensmålene.

Nedsæt arbejdsgrupper med borgere, virksomheder, organisationer, elever fra skoler og uddannelsesinstitutioner m.fl. til at finde frem til hvordan vi i 2610 helt konkret kan bidrage til at indfri verdensmålene. Arbejdet og anbefalingerne samles i et slags manifest ”Rødovre og verdenen”, som husstandsomdeles. Forum på kommunens hjemmeside, hvor alle kan følge med i arbejdsgruppernes arbejde, stille spørgsmål og komme med forslag.   Anbefalinger virkeliggøres i lokale cases, som kommunen løbende formidler til og har dialog med byens borgere om i lokalavis, på hjemmeside, på ny Facebook-side.

 

Å-baggrund:

Alternativet ønsker at sætte miljømæssig bæredygtighed øverst på dagsordenen. Vi vil arbejde for en effektiv og kontrolleret bæredygtig omstilling.

Alternativet har 5 visioner for miljømæssig bæredygtighed:

 1. Kontrolleret og effektiv omstilling til vedvarende energi
 2. Omstilling af transportsystemet
 3. En vild og mangfoldig natur i Danmark
 4. Bæredygtig produktion og forbrug
 5. Bæredygtigt landbrug, skovbrug og fisker med plads til naturen

De tre bundlinjer – miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed er top-fokus i Alternativet.

 

Grønnere /byplan i Rødovre – ”Gør Rødovre Grønnere”

 

 • Mere vild eller permakultur i parker, vejkanter og rabat
 • Færre parkeringspladser og nul energi ved nybyg, samt prioritering af anderledes boformer som, eco-village
 • Nyttehaver i parker og skolehaver
 • Øget adgang til Vestvolden (natur/motionsperle, der bør kunne tiltrække flere)
 • Bytte/ dele skabe rundt omkring i kommunen med eks. hækkesaks, pælebor eller andet
 • Mulighed for at oprette nyttehaver på tomme kommunalt ejede grunde
 • Rydde cykelstierne for sne før vejene (generelt prioritere cykel meget højere end bil)
 • Hegn mod veje og grønne områder skal være levende hegn (allerede planlagt)
 • regler om etablering af grønne tage på nybyggede huse, udhuse og carporte
 • Skrappere forskrifter ved brug af brændeovn

 

 

 

Sundhed og trivsel

 

•    Mere motion på recept i samarbejde med foreninger som del af sundhed/forebyggelsesarbejde

 • Besøgsbaby-ordning som kendt hos Københavns Kommune
 • Fokus på antimobning på skoler
 • Idrætscertificerede dagsinstitutioner
 • Sambyg af plejehjem, studieboliger, daginstitution
 • Tværfagligt samarbejde mellem sundhedsudvalg og fritidsudvalg
 • Flere flygtninge end kvoten