Banner_flamingo_grøn.png

Høringssvar til Rødovre Kommunes forslag til Støjhandlingsplan 2018-2023

Stigende trafikstøj i Rødovre kræver politisk handlen.

Alternativet Rødovre har leveret konstruktive forslag.

I april 2018 udsendte kommunalbestyrelsen i Rødovre i en lovpligtig, offentlig høring et forslag til støjhandlingsplan 2018 – 2023.

I planen fremgår at 6.000 boliger i Rødovre er ramt af sundhedsskadelig trafikstøj.

Det antal boliger er i virkeligheden endnu større, ifølge en ny rapport fra Verdenssundhedsorganisationen WHO, fordi myndighederne bruger forkerte tal i deres opgørelser.

Mere kommunalpolitisk opmærksomhed og indsats ift trafikstøj som et stort og stigende miljø- og sundhedsproblem for byens borgere.

Det er blandt Alternativet Rødovres anbefalinger i et høringssvar som led i den offentlige høring inden sommeren 2018.
Vi efterlyser bl.a. konkret politisk handlen, at involvere borgere i politikudviklingen og i byens udvikling, og brug af kommunens mulige politiske virkemidler som fx. at udbygge og styrke den kollektive trafik.

Desuden bør konsekvenser som øget trafik og dermed øget trafikstøj i højere grad indgå i det politiske beslutningsgrundlag for byudvikling. Flere tusinde nye borgere flytter til Rødovre i disse år.

Politikerne på rådhuset har modtaget i alt 23 høringssvar fra organisationer og andre.

Som altid i kommunalbestyrelsens offentlige høringer her i byen har ingen af høringssvarene givet anledning til at politikerne har foretaget ændringer i forslaget til plan.

Kommunalbestyrelsen vedtog dens eget forslag til støjhandlingsplan – helt uden ændringer – på møde den 30. oktober 2018. Høringssvaret kan læses forneden 

Støjhandlingsplanen er sag nr. 159 i mødets dagsorden:

https://www.rk.dk/politik/kommunalbestyrelsen/visning/moede/KB-UID181633-1/

I Bilag til mødets punkt er bl.a. link til de indkomne høringssvar, og Teknisk Forvaltnings kommentarer til dem. Alternativet Rødovres høringssvar er nr. 23.

_______________________________________________________

Til Kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune

Tak for det udsendte forslag til støjhandlingsplan 2018-2023 i den lovpligtige offentlige høring.

I Alternativet ønsker vi selvfølgelig at bidrage konstruktivt til byens udvikling, og i denne sag til at reducere de alvorlige miljø- og sundhedsproblemer som trafikstøjen udgør i Rødovre. At mere end 6.000 boliger i Rødovre (og måske endnu flere, når byudviklingsprojekter er gennemført) er belastet af støj over den vejledende grænseværdi, er en alvorlig politisk udfordring, mener vi.

Det er rigtig fint at handlingsplanen nu har kortlagt støjproblemerne, det er et godt vidensgrundlag at komme videre på. Men vi savner beskrivelser af konkret handling fra kommunens side i de næste 5 år, som planen rækker over.

Vi har derfor følgende bemærkninger til forslaget:

 • Involvér borgere i det politiske arbejde med støjbekæmpelsen.

I Alternativet er vi store tilhængere af åbenhed og offentlighed. At inddrage befolkningen i konkret politikudvikling og i byens udvikling. Vi undres over at dette (heller) ikke sker i denne sag, som jo er max borgernært og med borgerne som eksperter fra deres liv i Rødovre, også i forhold til at finde på mulige løsninger. Forslaget ser ud til blot at være omtalt på kommunens hjemmeside – ”høringsportalen” - i forbindelse med den lovpligtige offentlige høring. Vi har ikke bemærket nogen offentlig debat og dialog på kommunens initiativ.

Ift støj fra motorvejstrafikken, som jo er et statsligt ansvar, har der været forsøgt flere henvendelser til Christiansborg fra kommunens/Vestegnens side – uden resultat, som vi forstår det. Aktiviteter med tyngde og med involvering af byens borgere ville kunne skabe større politisk gennemslagskraft på Borgen. Ikke mindst her forud for et Folketingsvalg, hvor Rødovre-borgerne jo også optræder som vælgere.

Vi foreslår konkret at Kommunalbestyrelsen fx etablerer et midlertidigt udvalg (pgf 17. stk.4) med borgere og virksomheder til at komme med forslag til at reducere trafikstøjen i vores dejlige by. Og at der er offentlighed og åbenhed omkring arbejdet og i dialog med hele byen – ”Fælles om Rødovre”.
 

 • Trafikkonsekvenser bør indgå i alle relevante politiske beslutninger.
  Forslaget fremhæver støjdæmpende asfalt, hastighedsbegrænsninger og trafikbump som kommunens egne muligheder for at reducere trafikstøjen på kommunens veje. I Alternativet mener vi at der er flere muligheder. Fx at trafik- og dermed støjkonsekvenser indgår aktivt og åbent og med betydning som en del af beslutningsgrundlaget i kommunalbestyrelsens relevante beslutninger.

  Bl.a. ved konkret byudvikling, udvidelser af Rødovre Centrum, nye institutioner etc. Og at der tages aktivt og åbent højde for afledte konsekvenser for trafikken på linje med andre faktorer, og at en reduktion af konsekvenser indarbejdes fra start af. 
   
 • Udbygge den kollektive trafik. 
  I forslaget fremhæves at kommunen vil ”fremme den offentlige trafik”. Vi savner i Alternativet konkrete eksempler på hvordan.

  En udbygning af den kollektive trafik til at være et reelt alternativ til bilen mener vi i Alternativet er et rigtig godt middel mod trafikstøj, og samtidig som led i en vigtig miljø- og klimaindsats. Besparelser her er klart den forkerte vej at gå.

  Helt konkret er der plads til forbedring i busforbindelser til og fra S-tog og Metro, busser er fødekæden til tog og metro. Og vi er bekymret for om politikerne har taget højde for de konkrete byudviklingsprojekter og den markant trafikstigning som en stor udvidelse af byens indbyggerantal vil medføre.

  Også når det gælder kollektiv trafik er borgere gode eksperter, og bør derfor inddrages i udvikling heraf.
   
 • Fremme af cykeltrafik – fx etablere cykelstier – der er stadig trafikerede veje i Rødovre uden cykelstier. Og hvorfor er cykelstierne i Rødovre det sidste, der bliver ryddet for is og sne om vinteren…
   
 • Etablere hastighedskontrol – det er rigtig fint at der indføres hastighedsbegrænsninger på kommunens veje, lavere hastighed = mindre støj. Men der mangler hastighedskontrol mhp at hastighedsgrænserne overholdes. Et eksempel er Rødovrevej som mange gange dagligt bruges som racerbane af bilister i meget høj fart.
   
 • Derudover kan kommunen markere en holdning og indsats overfor trafikstøj ved at tilskynde til mindre bilisme, fx at etablere ’blaffer-stoppesteder’, samarbejde med GoMore, ”Kør sammen”, lave aftale med byens håndværkere om at de som udgangspunkt har de til opgaven nødvendige materialer i bilen, og dermed undgår alle de daglige ture til at køre efter det.

  Desuden virker det oplagt at udvide ordningen med den nuværende Servicebus lokalt i kommunen.

  Vi håber i Alternativet at vores bidrag her kan bruges i Kommunalbestyrelsen til aktivt at gøre noget ved den miljø- og sundhedsskadelige og desværre stadig stigende trafikstøj i vores dejlige by. Når det gælder udvikling og forandring og i fælles dialog er Alternativet i forreste række og vi deltager selvfølgelig gerne i det videre arbejde.Med venlig hilsen,
Bestyrelsen i Alternativet Rødovre,
Nilofer Abbasi, forperson
roedovre@alternativet.dk

Link